2018-09-26 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home    List of Issues    COL Column[Ultrafast optics]      Year:Characterization and application of plasma mirror for ultra-intense femtosecond lasers      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(01): pp.013201
 • Xulei Ge, Yuan Fang, Su Yang, Wenqing Wei, Feng Liu, Peng Yuan, Jingui Ma, Li Zhao, Xiaohui Yuan, and Jie Zhang
 •  
  Polarization-gated filament-induced remote breakdown spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(03): pp.033201
 • Hao Guo, Zhongbin Zhu, Tiejun Wang, Na Chen, Yaoxiang Liu, Jianhao Zhang, Haiyi Sun, Jiansheng Liu, and Ruxin Li
 •  
  Octave-spanning visible supercontinuum generation from an aluminum nitride single crystal pumped by a 355 nm nanosecond pulse      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.043201
 • Chunbo Li, Xikui Ren, Honglei Wu, Ruisheng Zheng, Junqing Zhao, Deqin Ouyang, Chenlin Du, Peiguang Yan, and Shuangchen Ruan
 •  
  Experimental investigation on pulse-contrast degradation caused by surface reflection in optical parametric chirped-pulse amplification      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(05): pp.053201
 • Xinliang Wang, Xiaoming Lu, Xiaoyang Guo, Rongjie Xu, and Yuxin Leng
 •  
  Carrier-envelope-phase effect in nonsequential double ionization of Ar atoms by few-cycle laser pulses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.063201
 • Fengzhen Feng, Lihua Bai
 •  
  Polarization-dependent femtosecond laser filamentation in air      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(07): pp.073201
 • Zhongbin Zhu, Tie-Jun Wang, Yaoxiang Liu, Na Chen, Huifang Zhang, Haiyi Sun, Hao Guo, Jianhao Zhang, Xuan Zhang, Gengyu Li, Candong Liu, Zhinan Zeng, Jiansheng Liu, See Leang Chin, Ruxin Li, and Zhizhan Xu
 •  
  Effect of metal surface morphology on nano-structured patterns induced by a femtosecond laser pulse and its experimental verification      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(07): pp.073202
 • Haiying Song, Shengwang Tan, Elshaimaa M. Emara, Yanjie Zhang, Shibing Liu, Yao Li, and Haiyun Liu
 •  
  High contrast amplification at 1053 nm limited by pulse stretching-compressing process      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(02): pp.023201
 • Xiaoming Lu, Yujie Peng, Yanyan Li, Xiaoyang Guo, Yuxin Leng, Zhan Sui, Yi Xu, and Xinliang Wang
 •  
  Simultaneous upconversion luminescence and color centers generated by femtosecond laser irradiation of LiF crystals      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(08): pp.083201
 • Yang Zhang, Quanzhong Zhao, Huaihai Pan, Chengwei Wang, Jing Qian, and Zhanshan Wang
 •  
  Evolution of terahertz waves in air plasma driven by orthogonally polarized two-color pulses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(09): pp.093201
 • Ya Bai, Jie Tang, Rongjie Xu, and Peng Liu
 •  
  Pages:1 2 3 4 5  ... 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387