2018-03-22 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home    List of Issues    COL Column[Nonlinear optics]      Year:Origin and suppression of back conversion in a phase-matched nonlinear frequency down-conversion process      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(02): pp.021901
 • Jingui Ma, Jing Wang, Peng Yuan, Guoqiang Xie, and Liejia Qian
 •  
  Fourth-harmonic generation via nonlinear diffraction in a 2D LiNbO3 nonlinear photonic crystal from mid-IR ultrashort pulses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(05): pp.051901
 • Boqin Ma, Kyle Kafka, and Enam Chowdhury
 •  
  Resonant and nonresonant second-harmonic generation in a single cadmium sulfide nanowire      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(06): pp.061901
 • Xiaoyang Huang, Shuwei Dai, Pengfei Xu, Yongmei Wang, Qing Yang, Yong Zhang, and Min Xiao
 •  
  Harmonic generation at air–soil interface by femtosecond laser filament      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(06): pp.061902
 • Na Chen, Yaoxiang Liu, Tiejun Wang, Zhongbin Zhu, Haiyi Sun, Xiaona Yan, Yunhua Xia, Jinhua Xia, Juan Du, Jiansheng Liu, and Yuxin Leng
 •  
  Intense keV IAP generation by orthogonally polarized multicycle midinfrared two-color laser fields      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(07): pp.071901
 • Guicun Li, Yinghui Zheng, Zhinan Zeng, and Ruxin Li
 •  
  Matrix formalism for radiating polarization sheets in multilayer structures of arbitrary composition      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(08): pp.081901
 • Hui Shi, Yu Zhang, Hongqing Wang, and Weitao Liu
 •  
  Influence of laser contrast on high-order harmonic generation from solid-density plasma surfaces      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(08): pp.081902
 • Jian Gao, Feng Liu, Xulei Ge, Yanqing Deng, Guobo Zhang, Yuan Fang, Wenqing Wei, Su Yang, Xiaohui Yuan, Min Chen, Zhengming Sheng, and Jie Zhang
 •  
  Multiple-mode phase matching in a single-crystal lithium niobate waveguide for three-wave mixing      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(09): pp.091901
 • Chuanyi Zhu, Yuping Chen, Guangzhen Li, Licheng Ge, Bing Zhu, Mengning Hu, and Xianfeng Chen
 •  
  Injection-seeded single frequency 2.05 μm output by ring cavity optical parametric oscillator      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(09): pp.091902
 • Xiaobing Xie, Xiaolei Zhu, Shiguang Li, Xiuhua Ma, Xiao Chen, Yanguang Sun, Huaguo Zang, Jiqiao Liu, and Weibiao Chen
 •  
  Conical sum-frequency generation in a bulk anomalous-like dispersion medium      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(12): pp.121901
 • Wanxu Zhao, Xiaohui Zhao, Yuanlin Zheng, Huaijin Ren, and Xianfeng Chen
 •  
  Pages:1 2 3 4 5  ... 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2014 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387