2018-03-21 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home    List of Issues    COL Column[Integrated optics]      Year:Coupling length variation and multi-wavelength demultiplexing in photonic crystal waveguides      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(01): pp.011301
 • Ziming Wang, Kang Su, Bo Feng, Tianhua Zhang, Weiqing Huang, Weicheng Cai, Wei Xiao, Hongfei Liu, and Jianjun Liu
 •  
  Numerical evaluation of radiation and optical coupling occurring in optical coupler      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(02): pp.021301
 • Mansour Bacha, Abderrahmane Belghoraf
 •  
  Low-crosstalk silicon photonics arrayed waveguide grating      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(04): pp.041301
 • Zhiqun Zhang, Juan Hu, Hua Chen, Fangjiang Li, Lei Zhao, Jinbin Gui, and Qing Fang
 •  
  Influence of dynamic power dissipation on Si MRM modulation characteristics      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(07): pp.071301
 • Byung-Min Yu, Myungjin Shin, Min-Hyeong Kim, Lars Zimmermann, and Woo-Young Choi
 •  
  Polarization insensitive arrayed-input spectrometer chip based on silicon-on-insulator echelle grating      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(08): pp.081301
 • Minyue Yang, Mingyu Li, and Jianjun He
 •  
  Multiwavelength generation using an add-drop microring resonator integrated with an InGaAsP/InP sampled grating distributed feedback      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(02): pp.021301
 • S. E. Alavi, I. S. Amiri, M. R. K. Soltanian, R. Penny, A. S. M. Supa’at, and H. Ahmad
 •  
  Silicon photonic current sensor based on multimode interference      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(03): pp.031301
 • Bing Wei, Changyun Zhao, Gencheng Wang, Tingge Dai, Jianyi Yang, Kejiang Zhou, and Yubo Li
 •  
  Polarization rotator-splitter covering full optical communication bands based on L-shaped cross-section waveguide      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(04): pp.041301
 • Daigao Chen, Xi Xiao, Lei Wang, Wen Liu, and Qi Yang
 •  
  Multichannel polarization-entangled photon-pair source for entanglement distribution      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(06): pp.061301
 • Mengning Hu, Yuping Chen, Guangzhen Li, and Xianfeng Chen
 •  
  Design of an ultra-broadband and fabrication-tolerant silicon polarization rotator splitter with SiO2 top cladding      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(08): pp.081301
 • Xin Chen, Chao Qiu, Zhen Sheng, Aimin Wu, Haiyang Huang, Yingxuan Zhao, Wei Li, Xi Wang, Shichang Zou, and Fuwan Gan
 •  
  Pages:1 2 3 4 5  ... 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2014 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387