2018-05-28 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home    List of Issues    COL Column[Atomic and molecular physics]      Year:Long-distance characterization of high-quality laser-wakefield-accelerated electron beams      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040201
 • Ming Fang, Wentao Wang, Zhijun Zhang, Jiansheng Liu, Changhai Yu, Rong Qi, Zhiyong Qin, Jiaqi Liu, Ke Feng, Ying Wu, Cheng Wang, Tao Liu, Dong Wang, Yi Xu, Fenxiang Wu, Yuxin Leng, Ruxin Li, and Zhizhan Xu
 •  
  Angular momentum distribution in strong-field frustrated tunneling ionization      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040202
 • Jintai Liang, Ruozhou Zhang, Xiaomeng Ma, Yueming Zhou, and Peixiang Lu
 •  
  Controlling nonadiabatic spectral redshift of high-order harmonic using two orthogonally polarized laser fields      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040203
 • Hongmei Wu, Shengjun Yue, Jinbin Li, Silin Fu, Bitao Hu, and Hongchuan Du
 •  
  Widely tunable laser frequency offset locking to the atomic resonance line with frequency modulation spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(05): pp.050201
 • Anqi Wang, Zhixin Meng, and Yanying Feng
 •  
  Recent improvements on the pulsed optically pumped rubidium clock at SIOM      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(04): pp.040201
 • Gongxun Dong, Jianliao Deng, Jinda Lin, Song Zhang, Haixiao Lin, and Yuzhu Wang
 •  
  Velocity-tunable cold Cs atomic beam from a magneto-optical trap      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(04): pp.040202
 • Xueshu Yan, Chenfei Wu, Jiaqiang Huang, Jianwei Zhang, and Lijun Wang
 •  
  Decreasing the uncertainty of atomic clocks via real-time noise distinguish      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(05): pp.050201
 • Richang Dong, Jinda Lin, Rong Wei, Wenli Wang, Fan Zou, Yuanbo Du, Tingting Chen, and Yuzhu Wang
 •  
  Parity chain and parity chain breaking in the two-level cavity quantum electrodynamics system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(05): pp.050202
 • Jingyun Zhao, Liguo Qin, Xunming Cai, Qiang Lin, and Zhongyang Wang
 •  
  Two-color cesium magneto-optical trap with 6S1/2-6P3/2-7S1/2 (852 nm?+?1470 nm) ladder-type system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(05): pp.050203
 • Jie Wang, Guang Yang, Jun He, and Junmin Wang
 •  
  Optical storage of orbital angular momentum via Rydberg electromagnetically induced transparency      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(06): pp.060201
 • Kai Wang, Wei Zhang, Zhiyuan Zhou, Mingxing Dong, Shuai Shi, Shilong Liu, Dongsheng Ding, and Baosen Shi
 •  
  Pages:1 2 3 4 5  ... 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2014 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387