2018-05-28 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Jing Xu's] Artilcles ListIntrinsic stress analysis of sputtered carbon film      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(05): pp.384-385-2
 • Liqin Liu, Zhanshan Wang, Jingtao Zhu, Zhong Zhang, Moyan Tan, Qiushi Huang, Rui Chen, Jing Xu, Lingyan Chen
 •  
  Influence of interface roughness on reflectivity of tungsten/boron-carbide multilayers with variable bi-layer number by X-ray reflection and diffuse scattering      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(08): pp.738-740-3
 • Min Dai, Zhong Zhang, Jingtao Zhu, Xiaoqiang Wang, Jing Xu, Xiuhua Fu, Liang Bai, Qiushi Huang, Zhanshan Wang, Lingyan Chen
 •  
  Multilayer Laue lens for focusing X-ray into nanometer size      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(s1): pp.174-176-3
 • Jingtao Zhu, Qiushi Huang, Haochuan Li, Jing Xu, Xiaoqiang Wang, Zhong Zhang, Zhanshan Wang, Lingyan Chen
 •  
  Mobile Rayleigh Doppler wind lidar based on double-edge technique      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(08): pp.726-731-6
 • Lei Tang, Zhifeng Shu, Jihui Dong, Guocheng Wang, Yongtao Wang, Wenjing Xu, Dongdong Hu, Tingdi Chen, Xiankang Dou, Dongsong Sun, Hyunki Cha
 •  
  Wavelength-selective switch based on a high f ill-factor micromirror array      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(09): pp.090601
 • Sihua Li, Zhujun Wan, Jing Xu, Shaolong Zhong, Yaming Wu
 •  
  Compensation of chromatic dispersion for full-duplex ROF link with vector signal transmission using an optical phase shifter      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(01): pp.010604
 • Chao Gao, Shanguo Huang, Jinghua Xiao, Xinlu Gao, Qian Wang, Yongfeng Wei, Wensheng Zhai, Wenjing Xu, Wanyi Gu
 •  
  Microwave photonic phase shifter with spectral separation processing using a linear chirped fiber Bragg grating      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(04): pp.040601
 • Wensheng Zhai, Xinlu Gao, Wenjing Xu, Mingyang Zhao, Mutong Xie, Shanguo Huang, and Wanyi Gu
 •  
  Optical phase remodulation for Rayleigh noise mitigation in 10 Gb/s/channel WDM passive optical networks      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(06): pp.060604
 • Jing Xu, Yang Qiu, and Ning Deng
 •  
  Pages:1 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2014 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387