2018-07-20 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Jian Li's] Artilcles ListExperimental study on the system of Cl/Cl2/He/HN3/I2      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(02): pp.88-88-
 • Liping Duo, Shukai Tang, Jian Li, Xiangde Min, Haijun Yu, Bailing Yang
 •  
  Improving the fidelity of continuous-variable quantum teleportation by tuning displacement gain      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(02): pp.114-114-
 • Jinming Liu, Jian Li, Guangcan Guo
 •  
  Visible electroluminescence from p-n junction porous Si diode with a polyaniline film contact      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(11): pp.677-677-
 • Hongjian Li, Baiyun Huan), Danqing Yi, Haoyang Cui, Jingcui Peng
 •  
  Study on optical nonlinearities of ZnO-Nb_(2)O_(5)-TeO_(2) glass with time-resolved four-wave mixing technique      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(01): pp.53-53-
 • Li Jiang, Shi'an Zhang, Yufei Wang, Zhenrong Sun, Zugeng Wang, Jian Lin, Wenhai Huang, Zhizhan Xu, Ruxin Li
 •  
  Nonlinear optical properties of Er2O3-doped 75Nb2O5-20TeO2-5ZnO glasses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.109-109-
 • Yufei Wang, Zhenrong Sun, Shi'an Zhang, Zugeng Wang, Jian Lin, Wenhai Huang, Zhizhan Xu, Ruxin Li
 •  
  Efficient visible electroluminescence from porous silicon diodes with low driven voltage      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(03): pp.171-171-
 • Hongjian Li, Baiyun Huang, Danqing Yi, Haoyang Cui, Yingxuan He, Jingcui Peng
 •  
  Study on the wavelength calibration of type III concave grating spectrometry system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(03): pp.174-174-
 • Li Bai, Ningfang Liao, Zhaojian Li, Weiping Yang
 •  
  Design and numerical analysis for low birefringence silica on silicon waveguides      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(08): pp.456-456-
 • Junming An, Jian Li, Dingshan Gao, Junlei Xia, Jianguang Li, Hongjie Wang, Xiongwei Hu
 •  
  High peak power laser-diode-pumped passively Q-switched Nd:YVO4/Cr4+:YAG laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.590-590-
 • Jian Li, Cuiling Wang, Yanzi Wang, Qin Wei, Dianling Fu, Xuechun Lin, Aiyun Yao, Dafu Cui, Zuyan Xu
 •  
  Near-field lithography on the azobenzene polymer liquid crystal films      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(02): pp.107-107-
 • Douguo Zhang, Pei Wang, Yonghua Lu, Ming Bai, Jun Yang, Lin Tang, Jiangying Zhang, Hai Ming, Qijin Zhang, Jian Liu, Zebo Zhang, Li Cao, Anlian Pan
 •  
  Pages:1 2 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387