2018-06-22 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Current Issue[No. 06, Vol. 16, 2018]
Photoassociation reaction of OH molecules through reverse ladder transition        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.060201
 • Yingyu Niu, Rong Wang
 •  


  Observation of the 1S03P0 optical clock transition in cold 199Hg atoms        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.060202
 • Xiaohu Fu, Su Fang, Ruchen Zhao, Ye Zhang, Junchao Huang, Jianfang Sun, Zhen Xu, and Yuzhu Wang
 •  


  Determination of hyperfine structure constants of 5D5/2 and 7S1/2 states of rubidium in cascade atomic system        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.060203
 • Shaohua Li, Yihong Li, Jinpeng Yuan, Lirong Wang, Liantuan Xiao, and Suotang Jia
 •  


  Large-area 4H-SiC avalanche photodiodes with high gain and low dark current for visible-blind ultraviolet detection        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.060401
 • Xingye Zhou, Jia Li, Weili Lu, Yuangang Wang, Xubo Song, Shunzheng Yin, Xin Tan, Yuanjie Lü, Hongyu Guo, Guodong Gu, and Zhihong Feng
 •  


  Flexible polarization demultiplexing method based on an adaptive process noise covariance Kalman filter        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.060601
 • Jun Ge, Lianshan Yan, Anlin Yi, Yan Pan, Lin Jiang, Liangliang Dai, Wei Pan, and Bin Luo
 •  


  DFB fiber laser sensor for simultaneous measurement of acoustic and magnetic fields        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.060602
 • Rui Ma, Wentao Zhang, Wenzhu Huang, and Fang Li
 •  


  4×20 GHz silica-based AWG hybrid integrated receiver optical sub-assemblies        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.060603
 • Chaoyi Li, Junming An, Jiashun Zhang, Liangliang Wang, Jianguang Li, Yue Wang, Xiaojie Yin, Hongjie Wang, and Yuanda Wu
 •  


  MISO visible light communication system utilizing hybrid post-equalizer aided pre-convergence of STBC decoding        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.060604
 • Liang Qiao, Xingyu Lu, Shangyu Liang, Jiao Zhang, and Nan Chi
 •  


  Broadband photonic ADC for microwave photonics-based radar receiver        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.060605
 • Jiaqian Yang, Shangyuan Li, Xuedi Xiao, Dexin Wu, Xiaoxiao Xue, and Xiaoping Zheng
 •  


  Transmittance and phase measurement via self-calibrated balanced heterodyne detection        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.061201
 • Jie Miao, Xuejie Zhang, Zhan Li, Zijian Cui, Yanjia Zhang, Dean Liu, and Jianqiang Zhu
 •  


  Investigation of latest generation pulsed fiber laser in dissimilar joining of Al and Mg alloys        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.061401
 • Qiong Gao, Sonia Meco, Kehong Wang, Qi Zhou, Shun Guo, and Supriyo Ganguly
 •  


  Hundred-watt-level linearly polarized tunable Raman random fiber laser        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.061402
 • Hanshuo Wu, Jiaxin Song, Jun Ye, Jiangming Xu, Hanwei Zhang, Jinyong Leng, and Pu Zhou
 •  


  Sub-picosecond chirped laser pulse-induced airflow and water condensation in a cloud chamber        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.061403
 • Haiyi Sun, Yonghong Liu, Jiansheng Liu, Jingjing Ju, Cheng Wang, Xingkai Hu, Zhongbin Zhu, Yaoxiang Liu, Tiejun Wang, See Leang Chin, Ruxin Li, and Zhizhan Xu
 •  


  550 MHz carbon nanotube mode-locked femtosecond Cr:YAG laser        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.061404
 • Jun Wan Kim, Sun Young Choi, Won Tae Kim, Bong Joo Kang, Won Bae Cho, Guang-Hoon Kim, and Fabian Rotermund
 •  


  Investigation of the growth and optical properties of a Co2+-doped Na5Lu9F32 single crystal        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.061601
 • Lizhi Fang, Jianxu Hu, Haiping Xia, Jianli Zhang, Yongsheng Zhu, and Baojiu Chen
 •  


  Goos–H?nchen shifts in reflective phase-gradient-produced metasurfaces        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.061602
 • Junxian Shi, Jingshan Qi, Linyong Qian, Caiqin Han, and Changchun Yan
 •  


  Micro-patterned liquid crystal Pancharatnam–Berry axilens        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.062301
 • Jiarui Ren, Weichang Wang, Weiqiang Yang, Conglong Yuan, Kang Zhou, Xiao Li, Alwin Mingwai Tam, Cuiling Meng, Jiatong Sun, Vladimir G. Chigrinov, Hoising Kwok, Xiaoqian Wang, Zhigang Zheng, and Dong Shen
 •  


  112 Gbit/s transmitter optical subassembly based on hybrid integrated directly modulated lasers        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.062501
 • Zhike Zhang, Yu Liu, Junming An, Yiming Zhang, Zeping Zhao, Jianguo Liu, and Ninghua Zhu
 •  


  Ultra-high range resolution demonstration of a photonics-based microwave radar using a high-repetition-rate mode-locked fiber laser        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.062801
 • Shaofu Xu, Weiwen Zou, Guang Yang, Jianping Chen
 •  


  Carrier-envelope-phase effect in nonsequential double ionization of Ar atoms by few-cycle laser pulses        PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.063201
 • Fengzhen Feng, Lihua Bai
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2014 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387